Regulamin

Regulamin

I. Warunki zakupu:
1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.

2. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne (w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub jako konsument tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu w celach prywatnych tj. niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową -zwane dalej zamiennie osobą fizyczną lub konsumentem) oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.

3. Dla osób fizycznych, firm przewidywana jest sprzedaż na podstawie przedpłaty opartej o fakturę pro forma.

4. W przypadku osób fizycznych, firm zlecenie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.

5. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych dopuszczalne jest umożliwienie dokonania zapłaty w ramach odroczonego terminu zapłaty, na podstawie indywidualnych ustaleń poczynionych przez strony.

II. Warunki realizacji:

1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności wykonanej na podstawie faktury pro forma oraz zatwierdzenia projektów, w przypadku osób fizycznych oraz firm. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy ARGOS prowadzony przez Alior Bank.

2. W przypadku jednostek publicznych, organizacji, instytucji i osób prawnych zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zatwierdzenia projektów.

3. Dokładne terminy realizacji uzgadniane są z każdym klientem indywidualnie przed rozpoczęciem realizacji zlecenia i dostosowywane do jego wymagań.

III. Reklamacje:

Reklamacje na towar

1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: argos.grav@o2.pl

3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. Osoby fizyczne, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.?

6. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

7. FHU ARGOS ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. FHU ARGOS  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

IV. Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze drogą elektroniczną na adres email: argos.grav@o2.pl

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

V. Prawo odstąpienia od umowy przez osobę fizyczną nabywającą rzecz/ usługę do celów prywatnych niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą ( konsumenta). 

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację projektu lub zapłatę faktury proformy, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej Jeżeli pierwszą czynnością konsumenta będzie akceptacja projektu, uznaje się, że w chwili jego akceptacji zawarł umowę  z FHU ARGOS. W przypadku, gdy konsument jako pierwszą dokona czynność zapłaty na podstawie faktury proformy, wówczas datę tej czynności traktuje się jako dzień zawarcia umowy.

2. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail, z którego konsument dostarczał materiały do wydruku.

3.  Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami w zakresie ponoszenia kosztów: jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FHU ARGOS, FHU ARGOS nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że FHU ARGOS  zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przez specyfikację konsumenta rozumie się wyprodukowanie rzeczy zgodnie z projektem konsumenta, w tym przygotowaną według jego wyboru grafiką, treścią, kolorystyką, inną indywidualnie przygotowaną dla tego konsumenta cechą produktu.

5. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o treści jak we wzorze załączonym w formacie PDF do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

VII.  Zwrot towaru.
1. Po złożeniu odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek przesłania do FHU ARGOS towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.

2. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

3. FHU ARGOS zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dowodu odesłania towaru do FHU ARGOS.

4. FHU ARGOS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę:
1. Warunkiem złożenia takiej reklamacji jest widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru.

2. Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie na adres email: argos.grav@o2.pl w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy FHU ARGOS do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

3. Reklamacja wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

IX. Reklamacja terminu dostawy:

1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podaną przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy FHU ARGOS na koszt Odbiorcy.

2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie FHU ARGOS. Reklamacje należy składać na piśmie na adres email: argos.grav@o2.pl w terminie do 7 dni.


X. Materiały do druku:

1. FHU ARGOS nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.

2. Przesyłane przez klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym przez FHU ARGOS.

3. Klient potwierdza, że zapoznał się z wymogami technicznymi i oświadcza, że przesłane przez niego materiały spełniają te wymogi.

4. FHU ARGOS  według swego uznania może przyjąć do realizacji materiały przesłane przez klienta, które nie spełniają wymogów technicznych i dostosować te materiały do wymogów, lub wezwać klienta do przesłania materiałów zgodnych z wymogami. W przypadku gdy FHU ARGOS samodzielnie dostosowuje przesłane materiały do wymogów technicznych, zmianie ulec może treść materiałów i forma graficzna. FHU ARGOS przed przystąpieniem do realizacji zmienionych materiałów, informuje o tej zmianie klienta. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesłanego projektu pod względem jego treści (w tym pod względem gramatycznym i ortograficznym)  i formy graficznej. FHU ARGOS realizuje jedynie zaakceptowana zamówienie.

5. W przypadku, gdyby klient miał jakikolwiek problem z weryfikacją projektu pod względem jego treści lub formy graficznej,  zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie FHU ARGOS. Akceptacja projektu skutkuje jego przekazaniem do realizacji. Po otrzymaniu akceptacji klienta, FHU ARGOS  nie ponosi odpowiedzialności za istniejące w projekcie niezgodności pod względem treści ( w tym w zakresie błędów gramatycznych i ortograficznych), a także formy graficznej.

6. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym FHU ARGOS dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych i liczony jest od momentu ostatecznej akceptacji klienta.

7. FHU ARGOS nie archiwizuje plików graficznych. Pliki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

XI. FHU ARGOS nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne – towarów i nadruku;

c) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;

d) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od  FHU ARGOS, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;

g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

h) FHU ARGOS nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

XII. FHU ARGOS zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na stronie głównej.

XIII. Wszelkie spory z tytułu zawartej przez strony umowy w tym w związku z nienależytym wykonaniem, niewykonaniem umowy, a także z odszkodowaniem rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby FHU ARGOS. W przypadku sporów sądowych z konsumentem zastosowanie w zakresie właściwości miejscowej sądu mają obowiązujące przepisy.